Zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi:

OGŁOSZENIE

 

Zapraszamy do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi: zmiana trasy przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych DN 80/160 z wykorzystaniem istniejących rur osłonowych pod ulicą Wojska Polskiego.

Oferty należy składać do sekretariatu siedziby Spółki do dnia 15.07.2016

do godziny 12:00 – decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zatytułowanych:

„Zmiana trasy przyłącza DN 80/160 przy ul. Wojska Polskiego”.

Planowany termin wykonania prac: 25.07.2015 – 05.08.2015

Przed złożeniem oferty wskazane jest wykonanie wizji lokalnej w celu ustalenia warunków terenowych wykonania prac.

Zastrzegamy prawo nie rozpatrywania ofert firm, które nie wykonały wizji lokalnej.

Proszę o przedstawienie referencji na wcześniej wykonywane prace.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 19.06.2016 do godziny 12:00

 

Osoba do kontaktu:

Sławomir Brzostowski

tel: 661 366 582

e-mail: techniczny@pecpisz.pl

mapa zmiana trasy W. Polskiego

więcej

Rozstrzygnięcie wyboru ofert na wykonanie projektu projektu budowlanego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej”

W odpowiedzi na ogłoszenie o możliwości: skladania ofert na wykonanie projektu projektu budowlanego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej”, w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty na kwoty:

– 145 000 PLN

– 97 000 PLN

– 70 000 PLN

– tylko jedna oferta oferowała dostarczenie pozwolenia na budowę z zastrzeżeniem możliwości zmiany ceny po uszczegółowieniu zakresu opracowania, pozostałe oferowały złożenie wniosków o pozwolenie na budowę.

Ponieważ wszystkie złożone oferty przekraczają budżet przeznaczony na realizację zadania, wynoszący 40 000 PLN, przetarg zostaje unieważniony.

więcej

Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie projektu projektu budowlanego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej”

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Wykonanie projektu budowlanego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej”

Usługa obejmuje:

– wykonanie projektu budowlanego hali (spełniającego wymogi projektu konstrukcyjnego) dla planowanego kotła o mocy 5MW z instalacją odzysku spalin.

– wykonanie projektu pozostałych instalacji i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę

– uzyskanie pozwolenia na budowę

Oferty należy składać w sekretariacie spółki, w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie zatytułowanej: Wykonanie projektu budowlanego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej” w terminie do 28.06.2016 do godziny 12:00.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 08.07.2016 do godziny 12:00.

Wybrani oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji  .

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna. PEC Pisz zastrzega możliwość odrzucenia oferty złożonej bez wykonania wizji lokalnej.

Proszę o przedstawienie referencji na wcześniej wykonywane prace.

Termin ważności oferty: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert

Osoba do kontaktu:

Sławomir Brzostowski

tel: 661 366 582

e-mail: techniczny@pecpisz.pl

 

więcej

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii

Działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu wyniósł w 2015 roku: 100%.

Informacja o wytworzeniu ciepła z OZE

więcej

Taryfa dla ciepła od dnia 01.12.2015r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-28(13)/2015/274/XV/RSt z dnia 10 listopada 2015 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2015 roku. (więcej…)

więcej

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.12.2014r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo z dnia 29 października 2014 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2014 roku. (więcej…)

więcej

Taryfa dla ciepła od 01.12.2013r. do 30.11.2014r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-40(12)/2013/274/XIII/KG z dnia 31 października 2013 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy  w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 1 grudnia 2013 roku. (więcej…)

więcej