Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyz kominów stalowych w PEC Pisz

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyz stanu technicznego kominów stalowych według poniższego wykazu:

  1. Komin stalowy o wysokości 30,4 m zlokalizowany przy ul. Gizewiusza w Piszu.

  2. Komin stalowy czteroprzewodowy o wysokości 27,9 m zlokalizowany na terenie ciepłowni przy ul. Jagodna 1c w Piszu.

Ekspertyza powinna odpowiedzieć co najmniej na pytania:

a. w jakim stanie technicznym znajduje się badany komin i czy jako obiekt budowlany spełnia normowe wymogi wytrzymałościowe i użytkowe?

b. jakie są warunki dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu jako emitera spalin oraz jako konstrukcji wsporczej dla anten i modułów operatora telefonii komórkowej?

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę. Oferty z ceną i dokumentami potwierdzającymi stosowne uprawnienia/kwalifikacje do wykonania ekspertyzy i z poświadczeniem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, należy złożyć do dnia 08.09.2017r. do godziny 1500 w sekretariacie PEC Pisz ul. Jagodna 1c lub do tej daty wysłać na adres e-mail: sekretariat@pecpisz.pl.

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Piszu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu

z dniem 16.05.2017 unieważnia postępowanie prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego”
zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz”
na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:
„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Piszu

Unieważnienie postępowania

więcej

Nabór ofert na wykonanie wymiany odcinka ciepłociągu pod ulica Kościuszki w Piszu

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu prosi o składanie ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:

Wymiana odcinka sieci preizolowanej pod ul. Kościuszki składającego się z dwóch  rur  o średnicy DN 125  i  długości około 18  mb, wymianie zaworów odcinających w komorze, umieszczeniu pod jezdnią przepustów metodą odkrycia nawierzchni jezdni.

Wykonawca będzie zobowiązany do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia   potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej, wykonania stosownego projektu zmiany organizacji ruchu z uzgodnieniami i powiadomieniami. Do zadań wykonawcy należeć będzie przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w tym również nawierzchni jezdni.

Zapewnienia bezpieczeństwa w  miejscu prowadzenia prac w całości leży po stronie wykonawcy włącznie z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu zmiany organizacji ruchu.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oraz doświadczenie, które należy przedstawić w krótkim opisie oraz przedstawić referencje z 4 ostatnio wykonanych prac.

Termin realizacji zadania: sierpień 2017r.

Maksymalny czas na realizację zadania: jeden tydzień podczas prac remontowych na ciepłowni miejskiej – łącznie z odtworzeniem terenu.

Termin składania ofert na wykonanie w/w zadania upływa 10.05.2017r.

Oferty można dostarczyć osobiście do sekretariatu PEC Pisz  ul. Jagodna 1c lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pecpisz.pl

więcej

Nabór ofert na wymianę ciepłociągu pod ulicą Warszawską w Piszu

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:

Wymiana odcinka sieci preizolowanej pod ul. Warszawską składającego się z dwóch rur o średnicy DN 250 i długości około 42 mb. Należy zastosować mufy zgrzewane elektrycznie. Istniejący rurociąg położony jest na głębokości około 2,75 m w rurach osłonowych pod drogą. Ze względu na głębokość oraz wysoki stan wód gruntowych konieczne będzie ciągłe odwadnianie wykopu. Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Część prac odkrywkowych w pobliżu rurociągu należy wykonać ręcznie. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie wykonawcy. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oraz doświadczenie, które należy przedstawić w krótkim opisie oraz referencjach z ostatnich 4 robót.

Termin realizacji zadania: sierpień 2017r.

Maksymalny czas na realizację zadania: dwa tygodnie podczas prac remontowych na ciepłowni miejskiej.

Termin składania ofert na wykonanie w/w zadania upływa 10.05.2017r.

Oferty dostarczyć osobiście do sekretariatu PEC Pisz  ul. Jagodna 1c lub  przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pecpisz.pl

więcej

Nabór ofert na dostawę liczników ciepła

OGŁOSZENIE

 

W związku z planem zakupu nowych liczników ciepła  w 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie w/w zadania:

Opis przedmiotu zamówienia:

PEC  Pisz   Sp. z o. o.  wstępnie  planuje  zakupić  63  liczniki  ciepła f-my   Kamstrup typu

Multical 402 o następujących przepływach nominalnych:

  • 1,5 m3/h – 47 szt.,
  • 3,5 m3/h – 6 szt.,
  • 6 m3/h – 8 szt.,
  • 10 m3/h – 2 szt.

Dodatkowo planowany jest zakup 63 szt. modułów Wireless M-bus C1 do w/w liczników.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę.

Termin realizacji zamówienia:

Pierwszą partię liczników w ilości nie mniejszej niż 20 szt. należy dostarczyć do 30.05.2017r.

Całość zamówienia należy  zrealizować do 30.06.2017r.

Termin składania ofert na wykonanie w/w zadania upływa 12.05.2017r.

Oferty składać w sekretariacie spółki  ul. Jagodna 1c lub

przesłać drogą elektroniczną na adres: sieci@pecpisz.pl

więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów

Ogłoszenie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów według  poniższego wykazu:

– Budynek biurowy ul. Jagodna 1C

– Budynek główny kotłowni o konstrukcji stalowej ul. Jagodna

– Magazyn paliwa zadaszony, konstrukcja stalowa (pow. zabud. przekracza 2000m2)

– Budynek kotłowni nr 14 Oś. Wschód

– Budynek kotłowni Nr.13 ul. Czerniewskiego

– Budynek kotłowni Nr. 6 ul. Gałczyńskiego

– Pomieszczenie wymiennikowni ul. Gizewiusza k. 15

– Budynek magazynowy ul. Słubicka

– Budynek gospodarczo – garażowy

Przegląd powinien spełniać wymogi  Art. 62.1.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (przegląd roczny).

Jako kryterium  wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę.

Czas wykonania przeglądu do 31.05.2017.

Termin składania ofert na wykonanie przeglądu upływa w dniu 04.05.2017.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki.

więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji sanitarnych i urządzeń w obiektach budowlanych oraz sieci

Ogłoszenie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji sanitarnych i urządzeń w obiektach budowlanych oraz sieci według wykazu poniżej:

 

– Budynek biurowy ul. Jagodna 1C

– Budynek główny kotłowni o konstrukcji stalowej ul. Jagodna

– Budynek kotłowni nr 14 Oś. Wschód

– Budynek kotłowni Nr.13 ul. Czerniewskiego

– Budynek kotłowni Nr. 6 ul. Gałczyńskiego

– Pomieszczenie wymiennikowni ul. Gizewiusza k. 15

– Budynek magazynowy ul. Słubicka

– Miejska sieć cieplna.

Przegląd powinien spełniać wymogi  Art. 62.1.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (przegląd roczny).

 

Jako kryterium  wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę.

Czas wykonania przeglądu do 31.05.2017.

Termin składania ofert na wykonanie przeglądu upływa w dniu 04.05.2017.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki.

więcej

Zaproszenie do składanie ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego przewodów dymowych

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w obiektach budowlanych według wykazu poniżej:

– Budynek biurowy ul. Jagodna 1C

– Budynek główny kotłowni o konstrukcji stalowej ul. Jagodna

Przegląd powinien spełniać wymogi  Art. 62.1.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (przegląd roczny).

Jako kryterium  wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę.

Czas wykonania przeglądu do 13.05.2017.

Termin składania ofert na wykonanie przeglądu upływa w dniu 04.05.2017.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki.

więcej