Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy w postaci  balotów. Biomasa w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm. art. 3. pkt 1). Nie może zawierać zanieczyszczeń mineralnych ani chemicznych. Biomasa nie może pochodzić z pełnowartościowego drewna. Rozliczenie dostaw wyłącznie na podstawie dokumentów WZ i faktur VAT. (więcej…)

więcej

KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu

Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. w Piszu informuje, że konkurs na Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Piszu nie został rozstrzygnięty z powodu, iż żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pisz, 15.01.2018 r.

więcej

Informacja o dniu wolnym od pracy

DNIA  19  STYCZNIA  2018  ROKU  BIURO PRZEDSIĘBIORSTWA  ENERGETYKI  CIEPLNEJ   SP. Z O.O.  W PISZU NIE   BĘDZIE  CZYNNE.

więcej

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od 11.01.2018 roku

W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.24.13.2017.274.XVII.PWi z dnia 21 grudnia 2017 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 11 stycznia 2018 roku.

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Jagodna 1 C 12-200 Pisz.

Rada Nadzorcza PEC Pisz ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Jagodna 1 C  12-200 Pisz.

Informacja o ogłoszeniu konkursu    OGŁOSZENIE_O_KONKURSIE_

Regulamin Konkursu     REGULAMIN-KONKURSU-13.12.2017a

Załącznik numer 2 do Regulaminu Konkursu       ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE

więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyz kominów stalowych w PEC Pisz

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyz stanu technicznego kominów stalowych według poniższego wykazu:

  1. Komin stalowy o wysokości 30,4 m zlokalizowany przy ul. Gizewiusza w Piszu.

  2. Komin stalowy czteroprzewodowy o wysokości 27,9 m zlokalizowany na terenie ciepłowni przy ul. Jagodna 1c w Piszu.

Ekspertyza powinna odpowiedzieć co najmniej na pytania:

a. w jakim stanie technicznym znajduje się badany komin i czy jako obiekt budowlany spełnia normowe wymogi wytrzymałościowe i użytkowe?

b. jakie są warunki dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu jako emitera spalin oraz jako konstrukcji wsporczej dla anten i modułów operatora telefonii komórkowej?

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę. Oferty z ceną i dokumentami potwierdzającymi stosowne uprawnienia/kwalifikacje do wykonania ekspertyzy i z poświadczeniem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, należy złożyć do dnia 08.09.2017r. do godziny 1500 w sekretariacie PEC Pisz ul. Jagodna 1c lub do tej daty wysłać na adres e-mail: sekretariat@pecpisz.pl.

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Piszu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu

z dniem 16.05.2017 unieważnia postępowanie prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego”
zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz”
na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:
„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Piszu

Unieważnienie postępowania

więcej

Nabór ofert na wykonanie wymiany odcinka ciepłociągu pod ulica Kościuszki w Piszu

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu prosi o składanie ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:

Wymiana odcinka sieci preizolowanej pod ul. Kościuszki składającego się z dwóch  rur  o średnicy DN 125  i  długości około 18  mb, wymianie zaworów odcinających w komorze, umieszczeniu pod jezdnią przepustów metodą odkrycia nawierzchni jezdni.

Wykonawca będzie zobowiązany do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia   potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej, wykonania stosownego projektu zmiany organizacji ruchu z uzgodnieniami i powiadomieniami. Do zadań wykonawcy należeć będzie przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w tym również nawierzchni jezdni.

Zapewnienia bezpieczeństwa w  miejscu prowadzenia prac w całości leży po stronie wykonawcy włącznie z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu zmiany organizacji ruchu.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oraz doświadczenie, które należy przedstawić w krótkim opisie oraz przedstawić referencje z 4 ostatnio wykonanych prac.

Termin realizacji zadania: sierpień 2017r.

Maksymalny czas na realizację zadania: jeden tydzień podczas prac remontowych na ciepłowni miejskiej – łącznie z odtworzeniem terenu.

Termin składania ofert na wykonanie w/w zadania upływa 10.05.2017r.

Oferty można dostarczyć osobiście do sekretariatu PEC Pisz  ul. Jagodna 1c lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pecpisz.pl

więcej