Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C

poszukuje pracownika na stanowisko: inspektor ds. technicznych

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”
(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert cenowych na przerób zrzyn tartacznych.

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje o wyniku naboru ofert na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 03 – Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej. W wyznaczonym terminie (tj. do dnia 25.08.2021 r. do godz. 11 00) wpłynęły trzy oferty. Jedyną ofertą spełniającą wymagania formalne okazała się oferta firmy Eko Serwis Sp. z o.o., 70-107 Szczecin, ul. Milczańska 30A, która zgodnie przyjętymi kryteriami wyboru oferty uzyskała 100 punktów.

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór ofert na odpłatne przekazanie odpadu o kodzie 10 01 03 – Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej (popioły ze spalania biomasy). Szczegóły w załącznikach:

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą:

„Wymiana dwóch sztuk zaworów odcinających DN 80 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu (teren Powiatu piskiego – działka nr 498/15) oraz wspawanie dwóch sztuk zaworów DN 65 w miejscu likwidowanej studzienki przy ul. Wojska Polskiego w Piszu (działka nr 498/15) ”,

z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

więcej