Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków według  poniższego wykazu:

  1. Budynek biurowy ul. Jagodna 1C;
  2. Budynek główny kotłowni o konstrukcji stalowej ul. Jagodna;
  3. Magazyn paliwa zadaszony, konstrukcja stalowa;
  4. Budynek byłej kotłowni nr. 13 ul. Czerniewskiego;
  5. Budynek byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego;
  6. Budynek byłej kotłowni nr. 15 ul. Gizewiusza;
  7. Budynek byłej kotłowni nr. 14 Wołodyjowskiego;
  8. Budynek magazynowy ul. Słubicka;
  9. Budynek gospodarczo – garażowy.

Kontrola w zakresie przewidzianym w  Art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (okresowa kontrola pięcioletnia) za wyjątkiem „badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu  sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów” oraz „instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

Jako kryterium  wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę. W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Płatność za usługę w ciągu 21 dni od dostarczenia protokołów z kontroli wraz z fakturą VAT.

Termin wykonania kontroli, do 07.06.2019 roku.

Termin składania ofert na wykonanie kontroli; do 21.05.2019 roku do godziny 9:00. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Przedsiębiorstwa – 12-200 Pisz, ul. Jagodna 1C.