Nabór ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego i rozbudowa urządzeń odprowadzania wód opadowych na działce 465/1.

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie też wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Kryteria wyboru oferty:

  • cena brutto – 80%
  • okres udzielonej gwarancji na wykonany remont (nie mniej niż 3 lata) – 20%

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów obliczonych jako suma punktów przyznanych za cenę oferty brutto oraz udzielony okres gwarancji. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

Ustalenie ilości punktów:

Za każdy rok udzielonej gwarancji powyżej trzech lat 4 punkty, nie więcej niż 20 pkt.

Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 80

gdzie:

C – liczba punktów za cenę brutto

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto

Cbad – cena oferty badanej brutto

Termin wykonania zadania: do 13.09.2019 roku.

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Plan_zag_Gałcz
  2. Przekr_B-B
  3. Przekrój_A_A
  4. Przedmiar_opis_technologii
  5. Umowa_wyk_rem_wz_01.08.19

Załącznik numer 4: Przedmiar_opis_technologii, służy jedynie jako dokument pomocniczy przy wycenie przedmiotu zamówienia. Wycenę należy dołączyć do oferty jako Kosztorys ofertowy.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt: Janusz Karwowski telefon 87 423 28 79 wew. 27, e-mail sieci@pecpisz.pl, tel. kom. 607 366 153.

Termin składania ofert na wykonanie ww. zadania upływa 15.08.2019 roku o godzinie 09:00. Termin ważności ofert 10 dni.

Oferty zatytułowane „Roboty budowlane ul. Gałczyńskiego” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres sekretariat@pecpisz.pl