Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Wykonanie przyłącza wysokoparametrowego do budynku przy ul. Czerniewskiego 14 w Piszu (działka nr ewidencyjny – 1131) o średnicy DN 32 i długości około 103 mb z rur i kształtek preizolowanych.

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie też wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Oferent musi załączyć listę ostatnich trzech prac o podobnym charakterze potwierdzonych protokołami odbioru lub referencjami.

Kryteria wyboru oferty:

  • cena brutto – 80%
  • okres udzielonej gwarancji na wykonane przyłącze (nie mniej niż 3 lata) – 20%

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów obliczonych jako suma punktów przyznanych za cenę oferty brutto oraz udzielony okres gwarancji. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

Ustalenie ilości punktów:

Za każdy rok udzielonej gwarancji powyżej trzech lat 4 punkty, nie więcej niż 20 pkt.

Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 80

gdzie:

C – liczba punktów za cenę brutto

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto

Cbad – cena oferty badanej brutto

Termin wykonania przyłącza: do 04.10.2019 roku.

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Projekt_przyłącza , Projekt_przyłacza_strona_str_22, Projekt_przyłacza_strona__str_28Projekt_przyłacza_strona_str_34  ,  Projekt_przyłacza_strona_str_37 , Projekt_przyłacza_strona__str_38
  2. Um_wyk_przyłacza_02.09.19_
  3. Przedmiar_Czerniewskiego 14

Załącznik numer 3: Przedmiar_Czerniewskiego 14, służy jedynie jako dokument pomocniczy przy wycenie przedmiotu zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt: Janusz Karwowski telefon 87 423 28 79 wew. 27, e-mail sieci@pecpisz.pl, tel. kom. 607 366 153.

Termin składania ofert na wykonanie ww. przyłącza upływa 16.09.2019 roku o godzinie 09:00. Termin ważności ofert 10 dni.

Oferty zatytułowane Wykonanie przyłącza Czerniewskiego prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres sekretariat@pecpisz.pl