Ogłoszenie o naborze ofert – uaktualnienie 25.09.19

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego.

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie też wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Kryteria wyboru oferty:

  • cena brutto – 100%

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone. Wybrany oferent zostanie zaproszony pisemnie do siedziby PEC Pisz Sp. z o.o. w celu podpisania umowy.

Ustalenie ilości punktów:

Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 100

gdzie:

C – liczba punktów za cenę brutto

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto

Cbad – cena oferty badanej brutto

Termin wykonania zadania: do 25.10.2019 roku.

Załączniki do ogłoszenia:

  1.  Str_tyt_proj_Gałcz_24.09.19
  2.  Proj_Gałcz_24.09.19
  3.  Proj_Gałcz_mapa_24.09.19
  4.  Kosztorys_Gałcz_24.09.19
  5.  Umowa_wyk_rem_wz_24.09.19
  6. Formularz_ofertowy_25.09.19

W dniu 25.09.2019 roku na wniosek oferenta został dołożony załącznik numer 6 – Formularz ofertowy.

Załącznik numer 4: Kosztorys_Gałcz_24.09.19, służy jedynie jako dokument pomocniczy przy wycenie przedmiotu zamówienia. Wycenę należy dołączyć do oferty jako Kosztorys ofertowy.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Na podstawie Art 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191 ) w  postępowaniu wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Kontakt: Janusz Karwowski telefon 87 423 28 79 wew. 27, e-mail sieci@pecpisz.pl, tel. kom. 607 366 153.

Termin składania ofert na wykonanie ww. zadania upływa 30.09.2019 roku o godzinie 09:00. Termin ważności ofert 10 dni.

Oferty zatytułowane „Roboty budowlane ul. Gałczyńskiego” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres sekretariat@pecpisz.pl

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.