Ogłoszenie o wyniku naboru ofert złożonych w postępowaniu na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę” z terminem składania ofert do 14.10.2019 roku do godziny 12:00, zostało unieważnione z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.