Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania: Projekt sieci ciepłowniczej „Wschód 2”

Opis zadania.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

  1. Opracowania mapy do celów projektowych,
  2. Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych (4 egz.),
  3. Opracowania przedmiarów robót (2 egz.),
  4. Opracowania kosztorysu inwestorskiego (1 egz.),
  5. Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (2 egz.),
  6. Dostarczenia wersji elektronicznej dokumentacji (1 egz.).

Oferent musi załączyć do oferty posiadane uprawnienia do projektowania wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych, dokumenty stwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, dowód wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Kryteria oceny ofert:

  • cena brutto – 100 %

Wybrana    zostanie    oferta    o    największej    liczbie    punktów   przyznanych za cenę oferty brutto.  Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

Ustalenie ilości punktów:

Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 100

gdzie:

C – liczba punktów za cenę brutto

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto

Cbad – cena oferty badanej brutto

Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2019 roku.

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Projektowanie_form_ofert_16.10.19
  2. Koncepcja rozbudowy sieci 16.10.19

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych. W postępowaniu wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Kontakt w sprawie składania ofert: Łukasz Nowiński, telefon 87 423 28 79 wew. 25, e-mail remonty@pecpisz.pl ,

Termin składania ofert na wykonanie ww. zadania upływa 23.10.2019 roku o godzinie 08:00. Termin ważności złożonych ofert: 7 dni.

Oferty zatytułowane  Projekt sieci ciepłowniczej „Wschód 2” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres sekretariat@pecpisz.pl