Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:
„Wymiana dwóch sztuk zaworów odcinających DN 80 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu (teren Powiatu piskiego – działka nr 498/15) oraz wspawanie dwóch sztuk zaworów DN 65 w miejscu likwidowanej studzienki przy ul. Wojska Polskiego w Piszu (działka nr 498/15) .”

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do montażu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie też wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
Oferent musi załączyć dokument potwierdzający uprawnienia osoby wykonującej spawanie do wykonania ww. pracy oraz dokument przeszkolenia pracownika wykonującego prace izolacyjne przez producenta złącz.

Kryteria wyboru oferty:
– cena brutto – 80%
– okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (nie mniej niż 5 lat) – 20%

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów obliczonych jako suma punktów przyznanych za cenę oferty brutto oraz udzielony okres gwarancji. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
Ustalenie ilości punktów:
Za każdy rok udzielonej gwarancji powyżej pięciu lat 4 punkty, nie więcej niż 20 pkt. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 60 miesięcy (pięć lat) zostaną w postępowaniu odrzucone.
Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:
C = [Cmin /Cbad] x 80
gdzie:
C – liczba punktów za cenę brutto
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto
Cbad – cena oferty badanej brutto

W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz ilość lat udzielonej gwarancji i producenta muf.

Termin wykonania zadania: do 03.09.2021 roku.

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. montaż_zaw_form_ofert_19.07.21,
2. umowa_mont_zaw_wz_19.07.21,
3. zał_graf_nr_1_08.06.21 – Załącznik nr 1 do Umowy,
4. zał_graf_nr_2_08.06.21 – Załącznik nr 2 do Umowy.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt: Janusz Karwowski telefon 87 423 28 79 wew. 27, e-mail sieci@pecpisz.pl , tel. kom. 607 366 153.

Termin składania ofert na wykonanie ww. zadania upływa 28.07.2021 roku o godzinie 09:00. Termin ważności ofert 15 dni.

Oferty zatytułowane Wymiana zaworów ul. Wojska Polskiego prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres sekretariat@pecpisz.pl