Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Termin składania ofert:  17.03.2022 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

BIP – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu