Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”, ogłoszone w dniu 18.02.2022r., z terminem składania ofert do 17.03.2022r. do godz. 10.00, zostało unieważnione z powodu, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Unieważnienie_17.03.2022