Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej oraz handlowej, a w szczególności:
1.PKD 2007 3530Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
2.PKD 2007 4322Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
3. PKD 2007 4719Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
4. PKD 2007 4941Z transport drogowy towarów.
5. PKD 2007 7112Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Tryb działania Spółki określają:

– Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U.z 2000 r. Nr 94, poz 1037 z późn. zmianami).
– Ustawa o Gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zmianami).
– Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło ( Dz.U.z 2017 r. poz. 1988).
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia  2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz.92).
– Ustawa o Zamówieniach publicznych z dnia 29 styczeń 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr. 129, poz. 902).

Na podstawie ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U.z 1997 r. Nr 54, poz.348, Nr 158, poz 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz 594 i Nr 106, poz.66) udzielono Spółce w dniu 05.11.1998 roku koncesji na:
– wytwarzanie energii cieplnej – WCC/517/274/U/OT-7/98/TK z późniejszymi zmianami,
– przesył i dystrybucja energii cieplnej – PCC/545/274/U/OT-7/98/TK z późniejszymi zmianami.