Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę” (więcej…)

więcej

Zmiana Terminu Braku Dostaw Ciepłej Wody

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami  inwestycyjnymi  sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 25.06.2019 roku od godz. 08:00 do 28.06.2019 roku do godz. 24:00, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach: (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na  wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia pn: Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę, ogłoszone w dniu 02.05.2019 roku, z terminem składania ofert do 24.05.2019 roku do godziny 09:00, zostało unieważnione z powodu, iż na wykonanie zadania  nie została złożona żadna oferta.

więcej

Nabór ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania: Zakup dwóch węzłów cieplnych – szkoła nr 1 i szkoła nr 4

Dostawca zobowiązany będzie do zaprojektowania, wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dwóch węzłów cieplnych, wraz z niezbędną dokumentacją i armaturą, zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Dostawca będzie zobowiązany również do uruchomienia dostarczonych węzłów po ich zainstalowaniu w miejscach docelowych przez Zamawiającego. (więcej…)

więcej

POWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami  inwestycyjnymi  sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 11.06.2019 roku od godz. 08:00 do 14.06.2019 roku do godz. 24:00, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach: (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy  okresowej  (pięcioletniej) kontroli stanu technicznego budynków, ogłoszone w dniu 14.05.2019 roku z terminem składania ofert do 21.05.2019 roku do godziny 9:00, zostało unieważnione z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

więcej

Nabór ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania: Wymiana muf preizolowanej sieci ciepłowniczej DN250/400 na odcinku ok. 150m przy ul. Gałczyńskiego w Piszu (teren Gminy Pisz – działki nr 459, 460/4 i 461/3). (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy  zadania: Wymiana muf preizolowanej sieci ciepłowniczej DN250/400 na odcinku ok. 150m przy ul. Gałczyńskiego w Piszu (teren Gminy Pisz – działki nr 459, 460/4 i 461/3) zostało unieważnione z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

więcej