OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o. o. w Piszu.

Ogłoszenie (pdf)
Regulamin (pdf)
Oświadczenie (docx)

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”, ogłoszone w dniu 18.02.2022r., z terminem składania ofert do 17.03.2022r. do godz. 10.00, zostało unieważnione z powodu, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Unieważnienie_17.03.2022

więcej

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C     poszukuje pracownika na stanowisko : inspektor ds. technicznych  

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 24.01.2022 roku nabór ofert na realizację zadania pod nazwą „Projekt wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu” w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 02.02.2022r. do godz. 900) wpłynęły trzy oferty.  

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o unieważnieniu postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji” z powodu iż, cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o wyniku naboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych PEC Sp. z o.o. w Piszu”. 

(więcej…)

więcej

Informacja z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 17.12.2021 roku postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”, w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 27.01.2022r. do godz. 1000) wpłynęła jedna oferta.  

(więcej…)

więcej