Nabór ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania: Wymiana muf preizolowanej sieci ciepłowniczej DN250/400 na odcinku ok. 150m przy ul. Gałczyńskiego w Piszu (teren Gminy Pisz – działki nr 459, 460/4 i 461/3).

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie też wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Oferent musi załączyć listę ostatnich trzech prac o podobnym charakterze potwierdzonych protokołami odbioru lub referencjami.

Kryteria wyboru oferty:

  • cena brutto – 80%
  • okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (nie mniej niż 5 lat) – 20%

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów obliczonych jako suma punktów przyznanych za cenę oferty brutto oraz udzielony okres gwarancji. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

Ustalenie ilości punktów:

Za każdy rok udzielonej gwarancji powyżej pięciu lat 4 punkty, nie więcej niż 20 pkt.

Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 80

gdzie:

C – liczba punktów za cenę brutto

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto

Cbad – cena oferty badanej brutto

W formularzu ofertowym należy podać cenę naprawy 1mb uszkodzonej izolacji i płaszcza osłonowego towarzyszących mufie. W przypadku zaistnienia konieczności naprawy , zostanie ona rozliczona kosztorysem powykonawczym zgodnie z §4 ust 2 Umowy na podstawie ceny naprawy 1mb izolacji i płaszcza, zawartej w formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do Umowy.

Termin wykonania remontu: do 05.07.2019 roku.

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Wy_muf_form_ofert_20.05.19
  2. Um_wym_muf_wz_20.05.19
  3. Załącznik nr 2 do Umowy

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt: Janusz Karwowski telefon 87 423 28 79 wew. 27, e-mail sieci@pecpisz.pl , tel. kom. 607 366 153.

Termin składania ofert na wykonanie ww. remontu upływa 03.06.2019 roku o godzinie 11:00. Termin ważności ofert 15 dni.

Oferty zatytułowane Wymiana muf ul. Gałczyńskiego prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na  adres sekretariat@pecpisz.pl