Wydanie warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.

Osoba zainteresowana przyłączeniem nieruchomości do sieci ciepłowniczej powinna złożyć następujące dokumenty:

1) pisemny wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (wniosek_o_przyłączenie_do_sieci)
2) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (Akt własności, Wypis z księgi Wieczystej) dokumenty nie starsze niż z 2000 r.