O firmie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło obiektów na terenie miasta Pisz.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu powołane zostało Uchwałą nr XX/98/91 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stanowi jednoosobową Spółkę Miasta i Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Aktu Notarialnego Rep. “A” Nr 951/95 z dnia 21 czerwca 1995 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS , wpisano Spółkę do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000021769

Kapitał Zakładowy, struktura własności:
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Pisz. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi – 21 052 800,00 zł i dzieli się na 210 528 udziałów po 100,00 zł każdy. Udziały są równe i niepodzielne.