Zawarcie umowy sprzedaży ciepła

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy na dostawę ciepła powinna złożyć następujące dokumenty:

Osoby fizyczne:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu: Akt notarialny, numer Księgi wieczystej (nie starszy niż z 2000r.),
– wniosek zamówienie mocy cieplnej

Osoby prawne:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu: numer Księgi wieczystej, numer KRS
– NIP
– REGON
– umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną budynku (w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych)
– wniosek zamówienie mocy cieplnej