Nabór ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:  Zakup ciśnieniowych naczyń przeponowych z wymiennymi membranami.

Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego czterech ciśnieniowych naczyń przeponowych z wymiennymi membranami wraz z niezbędną dokumentacją, zgodnych z poniższą specyfikacją:

ciśnieniowe naczynie przeponowe o pojemności 200 l z wymienną membraną – 1 sztuka,

ciśnieniowe naczynie przeponowe o pojemności 300 l z wymienną membraną – 3 sztuki.

Wymagania techniczne dla ciśnieniowych naczyń przeponowych:

  1. dopuszczalne ciśnienie robocze – 6,0 bar,
  2. maksymalne ciśnienie wstępne – 5,0 bar,
  3. membrana wymienna, dopuszczalna temp. pracy – 70 oC,
  4. maksymalna dopuszczalna temp. układu – 120 oC,
  5. maksymalna średnica naczynia – 670 mm.

Kryteria wyboru oferty:

  • cena brutto – 90%
  • okres udzielonej gwarancji na naczynia ciśnieniowe (nie mniej niż 2 lata) – 10%

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów obliczonych jako suma punktów przyznanych za cenę oferty brutto oraz udzielony okres gwarancji. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

Ustalenie ilości punktów:

Za każdy rok udzielonej gwarancji powyżej dwóch lat; 2,5 punktu, nie więcej niż 10 punktów.

Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 90

gdzie:

C – liczba punktów za cenę brutto,

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto,

Cbad – cena oferty badanej brutto.

 Termin dostawy naczyń ciśnieniowych:

08-09.08.2019 roku

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Form_ofert_naczynia_21.06.19

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:  Janusz Karwowski telefon 87 423 28 79 wew. 27, e-mail sieci@pecpisz.pl, tel. kom. 607 366 153.

Oferty zatytułowane Zakup ciśnieniowych naczyń przeponowych prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres e-mail sekretariat@pecpisz.pl .

Termin składania ofert na dostawę ciśnieniowych naczyń przeponowych upływa 08.07.2019 roku o godzinie 08:00. Termin ważności ofert 20 dni.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.