Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż działając zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Nieprzekraczającej 30 000 euro przez PEC Sp. z o.o. w Piszu, postępowanie prowadzone w trybie naboru ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu, ogłoszone w dniu 30.06.2022r., z terminem składania ofert do 07.07.2022r. do godz. 09.00, zostało unieważnione.

Zgodnie z regulaminem wspomnianym powyżej w Ogłoszeniu o naborze ofert Zamawiający zastrzegł sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania_inspektor_08.07.2022.pdf (pdf)