Podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 22.03.2023r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą, z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”.

Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie z NFOŚiGW w postaci dotacji oraz pożyczki.

Wartość inwestycji:   24 903 674,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW:   9 808 121,20 PLN

Pożyczka NFOŚiGW:   10 097 292,00 PLN

Termin realizacji inwestycji zaplanowano na koniec września 2024 roku.

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę kotłowni opalanej biomasą przy ulicy Jagodnej 1C w Piszu poprzez wybudowanie instalacji kotłowej K5 z kotłem o mocy nominalnej 5 MW spalającym biomasę w postaci zrębek drzewnych oraz z ekonomizerem kondensacyjnym pozwalającym na odzysk energii ze spalin w procesie kondensacji. Obecnie na moc zainstalowaną ciepłowni składają się cztery kotły firmy POLYTECHNIK o łącznej mocy 21 MW. Moc zainstalowana Ciepłowni po rozbudowie  będzie wynosić 26 MW.

Zakres projektu obejmuje technologię montażu kotła na biomasę wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, odprowadzaniem spalin i odpopielaniem. W bezpośrednim sąsiedztwie kotła zabudowany zostanie elektrofiltr.

Zaplanowano również przebudowę istniejącego układu technologicznego wraz z włączeniem nowego kotła oraz wewnętrzne instalacje sanitarne: centralnego ogrzewania, kanalizacji i wodociągowa przeciwpożarowa.

Budowa nowego kotła (5 MW) z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji pozwoli na uzupełninie deficytu mocy zainstalowanej Ciepłowni, co w rezultacie pozwoli na produkcję większej ilość energii cieplnej pozyskiwanej przy użyciu źródeł przyjaznych środowisku oraz umożliwi przyłączanie nowych odbiorców.

Planowana w ramach projektu rozbudowa Ciepłowni, wpłynie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania Przedsiębiorstwa na środowisko przez ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska. Wynika to z braku konieczności stosowania tradycyjnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Działania podjęte w projekcie wpłyną również na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Miasta Pisz.

Zadaniem Przedsiębiorstwa jest dostarczanie ciepła mieszkańcom miasta. Aby realizować ten cel, konieczny jest ciągły rozwój infrastruktury technicznej, w tym rozwój przyjaznych środowisku, zapewniających bezpieczeństwo źródeł ciepła.