Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych.

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Specyfikacja warunków zamówienia (pdf)

więcej

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko:
inspektor ds. technicznych 

 Zadania:

– prowadzenie spraw wymaganych dla profilu działalności Przedsiębiorstwa wynikających z ustawy  prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe inżynierskie, mile widziane kierunki: inżyniera środowiska lub energetyka ze specjalizacją ciepłownictwo
  • posługiwanie się programem AutoCAD
  • umiejętność kosztorysowania
  • posługiwanie się programami z pakietu Office
  • znajomość zagadnień związanych z ciepłownictwem
  • chęć dokształcania się w zakresie prawa energetycznego

Rodzaj Pracy: praca biurowa, w systemie jednozmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : siedziba PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i list motywacyjny wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 01.08.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę:  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf (pdf)

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż działając zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Nieprzekraczającej 30 000 euro przez PEC Sp. z o.o. w Piszu, postępowanie prowadzone w trybie naboru ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu, ogłoszone w dniu 30.06.2022r., z terminem składania ofert do 07.07.2022r. do godz. 09.00, zostało unieważnione.

Zgodnie z regulaminem wspomnianym powyżej w Ogłoszeniu o naborze ofert Zamawiający zastrzegł sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania_inspektor_08.07.2022.pdf (pdf)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 13.06.2022 roku nabór ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 30.06.2022r. do godz. 1000) wpłynęły dwie oferty.  

Wynik oceny ofert:

  1. HYDRAULIKA ANDRZEJKOWICZ Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 34B, 19-300 Ełk – oferta uzyskała 100 punktów
  2. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM Sp. z.o.o., Lubelska 37, 10-408 Olsztyn – oferta uzyskała 64 punkty

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą, w związku z czym zamówienie zostanie udzielone firmie HYDRAULIKA ANDZRZEJKOWICZ Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 34B, 19-300 Ełk.

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert_sieć_04.07.2022.pdf (pdf)

więcej

Komunikat Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. w Piszu, zgodnie z § 22 Regulaminu Konkursu informuje, że Pan Marek Znojek zamieszkały Ławy w wyniku konkursu został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Piszu od dnia 01 lipca 2022 roku.

więcej

Informacja z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 13.06.2022 roku postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu” w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 30.06.2022r. do godz. 1000) wpłynęły dwie oferty.  

Szczegóły w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert_sieć_30.06.2022.pdf (pdf)


więcej

Ogłoszenie o naborze ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niżej wymienionego zadania:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu” (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert – aktualizacja z dnia 24.06.2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”

 Termin składania ofert:  30.06.2022 roku do godziny 10:00

(więcej…)

więcej